Členové lektorského týmu

Společnost Centrum akademických a vzdělávacích služeb disponuje solidní lektorskou a konzultantskou základnou a to jak z řad interních lektorů, tak externích spolupracovníků. Velká část spolupracovníků se dlouhodobě angažuje v oblasti vzdělávání managementu domácích průmyslových, stavebních a výrobních korporací a také v oblasti vzdělávání pracovníků veřejného sektoru a zdravotnictví. Všichni lektoři mají též bohaté zkušenosti s poradenskou činností pro reálné podnikatelské prostředí.

Maximální propojenost teorie s praxí je dána skutečností, že převážná většina lektorů je sama přímo účastna ve vlastnické struktuře či ve vedení společností / firem a to jak na pozici středního, tak zejména vrcholového managementu.

Členové lektorského týmu MBAce:

  Garant vzdělávacího programu MBAce in Management for Competitiveness,
předseda představenstva společnosti Centrum akademických a vzdělávacích služeb a.s.
a člen představenstva společnosti European Training and Research Fund SE.

Odborně se dlouhodobě zaměřuje na oblast dani, účetnictví, finančního řízeni, strategického řízeni a poradenství. Od roku 1994 je daňovým poradcem a členem a zkušebním komisařem Komory daňových poradců ČR. Od 2001 člen představenstva Sdruženi účetních a daňových poradců a šéfredaktorem jeho odborného časopisu Poradce. V rámci činnosti daňového poradce má široké zkušenosti v oblasti poradenství pro management českých podnikatelských subjektů. Poskytuje poradenství v oblasti strategického řízení a v oblasti finančního řízení, a to jak pro podnikatelské subjekty, tak pro subjekty z tzv. neziskové sféry. Vedle poradenské praxe se věnuje činnosti pedagogické a publikační. Lektorskou praxi má jak ve vysokoškolském prostředí, tak i v oblasti přednášek pro komerční subjekty.

Ing. Michal Polák, Dr.    
     
  Předseda představenstva společnosti European Training and Research Fund SE
a člen představenstva společnosti Centrum akademických a vzdělávacích služeb a.s.

Vysokoškolský učitel, lektor a organizátor mezinárodních manažerských vzdělávacích programů se zaměřením na problematiku strategického řízení a řízení organizačních a strukturálních změn v organizacích, má více jak 20 let zkušeností v různých akademických a výkonných funkcích. Garant vysokoškolských modulů Organizace, organizační chování a řízení, Organizační struktury a změny, Rozvoj podnikání a modulu Bankovnictví a pojišťovnictví. Má více než 20 let akademické praxe, bohatou konzultační činnost pro komerční organizace. Aktivně se účastní v mnoha domácích i mezinárodních projektech vzdělávacího a výzkumného zaměření. Napsal více než 20 studijních textů, má autorskou účast na 5 publikacích, 40 příspěvcích na konferencích (domácích i zahraničních). Absolvoval více než 70 studijních a pracovních pobytů v zahraničí ve vice než 20 zemích.

Ing. Miloš Drdla, Dr., MBA    
     
  Dlouholetý lektor a konzultant manžerských programů MBA a MSc, zkušenosti s vnitropodnikovým vzděláváním na všech úrovních. Absolvent VUT v Brně a následně britského programu MBA na Nottingham Trent University. Bohatá řídící praxe v komerčním prostředí např. AHOLD, WINSTON, THOMAS International doplněná o lektorské a konzultační zkušenosti v desítkách organizací a v rámci několika vzdělávacích projektů celostátního charakteru. V rámci výuky se specializuje na problematiku organizačního chování, strategického řízení organizace a osobního rozvoje managementu organizací.
Ing. Pavel Svobodník, MBA    
     
  V letech 1988 až 1995 působil na Masarykově univerzitě v Brně jako výzkumný pracovník a po založení Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně v roce 1991 jako odborný asistent na její katedře podnikového hospodářství. Od roku 1991 působí jako nezávislý účetní a ekonomický poradce s profesním zaměřením na metodiku a organizaci finančního a manažerského účetnictví, zavádění softwarových systémů při zpracování účetních a ekonomických agend a na vybrané oblastí podnikové ekonomiky – tvorba podnikatelských projektů, finanční analýzy hospodaření a finanční plánování. V posledních letech se aktivně zabývá problematikou řízení podnikových účetních systémů a aplikací moderních metod ekonomického řízení v podnikové praxi. Jako externí pedagog spolupracuje s vysokými školami i vzdělávacími agenturami. Je autorem řady odborných publikací a článků v oborech finanční účetnictví, manažerské účetnictví, analýza finanční výkonnosti firem a metody ekonomického řízení.
JUDr. Martin Landa    
     
    Zaměřuje se na správu informačních systémů, vývoj informačních systémů, strategického řízení informací a datové analýzy. V roce 1995 ukončil s vyznamenáním Fakultu elektrotechniky a informatiky a v roce 2002 získal titul Ph.D. ve studijním oboru Řízení a ekonomika podniku. Od roku 2000 působí jako konzultant, od roku 2005 doposud pak v rámci firmy ACONTE, s.r.o. Vedle poradenské praxe se věnuje činnosti pedagogické a publikační. Lektorskou praxi má jak ve vysokoškolském prostředí, tak i v oblasti přednášek pro komerční subjekty.
 Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.    
     
 

Zakladatel a majitel technologické a konzultační společnosti ICONTIO, specialista v oblasti informačních a komunikačních technologií, informační bezpečnosti a projektového řízení.

Více než 15 let pracuje v oblasti ICT. Začal jako technik v malé firmě, poté 7 let pracoval v bankovním sektoru. Od r. 2006 rozvíjí vlastní společnost Icontio, poskytující zákazníkům z České republiky, Slovenska a Rakouska informační systémy, konzultační a poradenské služby související s řízením projektů a informační bezpečnosti.

Vystudoval Karlovu univerzitu (1998) a poté Brno International Business School (2008).

Mgr. Emil Vařeka, MBA    
     
 

Pracuje v nadnárodní společnosti, kde vede globální IT projekty převážně se zaměřením na optimalizaci řízení IT. V roce 1989 ukončil ČVUT FSI se zaměřením na Tepelné a jaderné stroje a zařízení. Po nástupu do ČKD DIZ se začal zaměřovat na oblast IS/IT. Od roku 1994 do roku 2014 se plně věnuje oblasti IS/IT v nadnárodní společnosti, kde postupně prošel různými technickými oblastmi od podpory uživatelů přes programování až k řízení projektů. Zároveň pracoval na různých úrovních řízení od lokální pobočky přes řízení
regionálního IT centra až po nastavování globálních procesů.

Vedle řízení projektů se věnuje lektorské a konzultantské činnosti ve volném sdružení ict-123.com.

Ing. Martin Vitouš, MBA    
     
  Zaměřuje se na plánování a koncepční rozvoj obchodní a marketingové strategie v segmentech startup/SME. Prosazuje projektové řízení zaměřené na lidi, metody agilního řízení, design služeb, herní design a gamifikaci.
V letech 2007 – 2013 působil jako technický a produktový CEE konzultant v telekomunikacích. Od roku 2007 vede svobodnou firmu Court of Moravia, zaměřenou na playful design, gamifikaci a interaktivní trénink, kde působí doposud.
Vedle konzultantské praxe se věnuje činnosti pedagogické a prezentační. Je stálým vyučujícím na Masarykově univerzitě, v oboru designu služeb, lektoruje a přednáší na konferencích, univerzitní půdě i ve školících místnostech nadnárodních korporací.
Petr Pouchlý    
     
  Zaměřuje se na strategický marketing aplikovaný v online prostředí, competitive intelligence a výzkumy chování uživatelů. Po absolutoriu v oboru mezinárodního obchodu absolvoval v roce 2012 obor strategického řízení firem na BIBS, kde zastával funkci reprezentanta na student boardu. Od roku 2009 působí jako specialista internetového marketingu, od roku 2010 zakládá spolu s dalšími společníky firmu Kurzor, s. r. o. zaměřenou na vývoj webů a outsourcing vývoje pro zahraniční klienty. Vedle praxe ve strategickém marketingu se věnuje také přednášení o výzkumech uživatelů a pokročilých metodách obchodní analytiky.
Petr Gogolín, DiS., MSc.    
     
  Právnickou fakultu Univerzity J.E.Purkyně v Brně (nyní Masarykova univerzita) absolvovala v roce 1986, následně působila v advokacii, v podnikové praxi – v zemědělství, genetika – zejména v oblasti komerčního práva, kde působí i v současnosti. V letech 1998 – 2011 působila jako odborná asistentka Ústava práva Provozně ekonomické fakulty Mendlovy univerzity v Brně, kde se podílela na výuce základů práva, základů podnikání a sociálního práva. Od rok 2013 působí na Ústavu managementu PEF MENDELU, kde se zaměřuje na oblast personalistiky, řízení lidských zdrojů a sociálních vztahů. Disertační práci obhájila na katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení Masarykovy univerzity. Zúčastňuje se domácích i zahraničních odborných a vědeckých konferencí, v rámci kterých publikuje zejména z oblasti pracovního a insolventního práva. Lektorské zkušenosti získala jak ve vysokoškolském, tak komerčním prostředí díky přednáškové činnosti.
JUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D.    
     
    Absolvoval v roce 2007 Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Do roku 2011 pracoval jako advokátní koncipient a od roku 2012 vykonává advokátní praxi především pro firemní klientelu se zaměřením na obchodní právo, korporátní i smluvní, právo nemovitostí, pracovní právo, správní právo, veřejné zakázky, zastupování v občanském soudním řízení a v rozhodčím řízení, a obhajobu ve věcech trestních.
 Mgr. Lukáš Fic    
     
    V roce 2008 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V letech 2008 – 2013 pracoval jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři JUDr. Hany Klusáčkové v Brně a in-house lawyer sportovního klubu Bulldogs Brno. Od roku 2013 samostatný výkon advokacie. Ve své praxi se zaměřuje především na obchodní právo s důrazem na sporovou agendu (zastupování v občanském soudním řízení či v rozhodčím řízení), zastupování před správními orgány, obhajobu ve věcech trestních a sportovní právo.
 Mgr. Jaroslav Mezník    
     

 
  Má 18ti-letou praxi v marketingu, PR a řízeních lidských zdrojů v nadnárodních společnostech (.A.S.A. Abfall Service AG, Veletrhy Brno, a.s., Demonta Trade SE)
Rozsáhlá přednášková (ESF MU, VŠE Praha, MZLU Brno, UFI, CENTREX, CEFA, HK ČR, Czech Trade, MPO...) a publikační činnost
V MBAce je garantem modulu Řízení lidských zdrojů a Manažerské kompetence a role manažera v organizaci.
Ing. Lucie Zumrová, Ph.D    
     
    Jednatelka spol. AUDICA, zabývá se vzděláváním dospělých se zaměřením na soft skills. Externě přednáší na VŠE v Praze, v MBAce vyučuje modul Řízení lidských zdrojů a Manažerské kompetence a role manažera v organizaci. Dlouhodobě je členem Regionálního svazu personalistů.
Je absolventka VŠ mezinárodních a veřejných vztahů v Praze, obor marketing a PR. Spolupracuje s Univerzitou Pardubice, Univerzitou Palackého v Olomouci a s VUT v Brně. Zaměřuje se na marketingové strategie a přenos získaných znalostí a dovedností do praxe. V přednáškách využívá i nové koučovací metody coby mezinárodní akreditovaný kouč.
 Bc. Pavlína Langerová    
     
 

Dlouholetá lektorka a konzultantka v oblasti komunikace, řízení lidských zdrojů, rozvoje manažerských kompetencí a zvyšování osobní produktivity, trenérka obchodních vyjednávání a řešení konfliktních situací, specialistka na společenskou a business etiketu. Vedle svého současného působení ve ŠKODA TRANSPORTATION se věnuje vzdělávání dospělých především pro organizace z komerčního prostředí, je spolutvůrkyní úspěšného vzdělávacího webového portálu Braintools.

Přidanou hodnotou jejich seminářů je provázanost akademických poznatků, odborných znalostí, výsledků výzkumů a šetření, současných a budoucích trendů s praktickými zkušenostmi, získanými z vlastní letité praxe a z praxe ostatních lidí, se kterými se setkává na seminářích, nebo při konzultacích.

Praktické zkušenosti a dovednosti z různých oborů sbírala během své, více než 25leté, praxe.  Obchodní dovednosti a znalosti z oblasti péče o zákazníka získala například u Českého Telecomu, u společnosti Pars nova a Asociace podniků českého železničního průmyslu, kde pracovala jako tisková mluvčí a manažerka Public Relations to jsou zkušenosti z interní a externí komunikace, komunikace s médii a krizové komunikace. Ze současného působení ve ŠKODA TRANSPORTATION, v kanceláři viceprezidenta pro obchod, získává zkušenosti ze spolupráce napříč všemi úrovněmi managementu od vedení organizace až nejnižší úroveň liniových manažerů ve výrobě. Své praktické zkušenosti porovnává s novými trendy a metodami v rámci studia personálního managementu na Univerzitě Palackého v Olomouci.

 
Jana Kaněvová  
   
     
    Lektor a jednatel společnosti věnující se poradenství, řešení potíží ve firmách a vzdělávání s praxí již 13 let. Sedmileté zkušenosti s lektorskou prací na školách poskytujících MSc a MBA. Specializuje se na komunikaci se zákazníkem, organizaci a obchod. V MBA se věnuje organizaci marketingu a marketingové komunikaci.
 RNDr. Bořek Navrátil    
     
  Odborně se dlouhodobě zaměřuje na oblast konzultační a poradenskou činnost zaměřenou na sestavení firemních strategií se zaměřením na byznys strategií. Od roku 2000 je manažerem pro strategický rozvoj pro region Morava a Slovensko zabývající se implementací nových trendů v řízení firem. Od roku 2010 se zabývá konzultační a poradenskou činností při sestavování firemních strategií se zaměřením na byznys strategií, redefinicemi firemních strategií, sestavováním firemních strategií start-upů. Od roku 2012 je zakladatelem multimediálního digitálního vydavatelství VISION PRESS a vydavatelem magazínů PROFASHION, BYZMAG a JOBMAGAZIN postavené na multimediální platformě.
Mgr. Kamil Komenda, MBA