Trestní odpovědnost firem

Česká republika jako jeden z posledních států EU implementovala s účinností od 1. ledna 2012 do právního řádu zákon o trestní odpovědnosti právnických osob (zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim). Podle tohoto zákona lze trestně stíhat, kromě soukromoprávních společností, rovněž příspěvkové organizace zřízené nebo obchodní společnosti založené státem nebo územně samosprávnými celky.

V § 7 zákona je uveden taxativní výčet 78 (!) trestných činů, kterých se mohou dopustit statutární orgány právnické osoby (nebo osoby oprávněné za ní jednat nebo osoby v řídící či kontrolní funkci, případně ti, kdo vykonávají rozhodující vliv na její řízení), ale rovněž zaměstnanci nebo osoby v obdobném postavení (např. obchodní zástupci), pokud právnická osoba nebude schopna doložit, že provedla povinnou nebo potřebnou kontrolu nad činností svých zaměstnanců nebo jiných osob, jimž jsou nadřízeny, anebo neučinila nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení následků spáchaného trestného činu. Je skutečností, že obchodní společnosti v ČR mají vytvořeny natolik složité interní rozhodovací mechanismy, že často vůbec nelze vyvodit individuální trestní odpovědnost. Pokud opomineme možnost, že statutární zástupci firem se vědomě mohou dopouštět některých trestných činů, např. korupčních, je významným rizikem právě selhání systému compliance managementu ve firmách, nedostatečně nastavený vnitřní kontrolní systém a především absence dokumentace, prokazující, že firma učinila shora zmíněná opatření (!).

Firma může být postižena podle zákona mj. za trestné činy korupce, hospodářské, daňové proti životnímu prostředí, proti autorským právům, proti majetku...V souvislosti s korupčními trestnými činy je důležité zmínit britský protikorupční zákon (UK Bribery Act 2010). V případech, kdy bude právnickou osobou v ČR uzavírán kontrakt s firmou (která je např. dceřinou společností firmy ve Velké Británii) může být tato česká firma prověřována, a to ještě před podpisem smlouvy, s ohledem na možná korupční rizika, která by byla přenositelná na mateřskou společnost ve Velké Británii.

Seminář Trestní odpovědnost právnických osob je určen nejvyšším vedoucím zaměstnancům, compliance a HR manažerům, a zaměstnancům, kteří jsou zodpovědní za tvorbu a implementaci interních směrnic, včetně jejich proškolování. Účastníci se seznámí s problematikou zaměstnanecké kriminality a s riziky trestné činnosti zaměstnanců ve vztahu k trestně právní odpovědnosti firmy. Absolventi si osvojí základní principy tvorby příslušné dokumentace a její implementace ve vnitřních procesech:

 • preventivní a represivní opatření, interní vyšetřování, compliance management, vnitřní kontrolní systémy.
 • úloha managementu, etické kodexy a morálka vedení, spolupráce s orgány veřejné správy, registry darů, politický sponzoring, lobbing.
 • kontrola a dokumentace due diligence, whistleblower procedure, školení a vzdělávání.

Autor a lektor: Ing. Jan Čihák

Kurz seznámí posluchače s následujícími oblastmi:

 • základní ustanovení zákona o trestní odpovědnosti právnických osob
 • vazba na existující mezinárodní dohody a souvislost s UK Bribery Act
 • významná rizika související s trestnou činností zaměstnanců firem a jejich efektivní minimalizace
 • tvorba dokumentace, stanovení odpovědnosti na jednotlivých stupních řízení za dodržování stanovených postupů
 • provádění a dokumentace kontrol due diligence
 • tvorba a vymahatelnost etických pravidel a jejich proškolování
 • zavedení registrů darů a jejich evidence, sponzorování politických stran a lobbing
 • úloha a ochrana whistleblowerů

Uvedený kurz vytváříme přesně dle požadavků zákazníka, v případě zájmu nás kontaktujte.